Call us now: (+91) 94135 68044 | churugurukul@gmail.com

Our Faculties

iphone5
Kailash Saini (Maths Faculty)
macbook
Mr. Dharmendra Saini (Counselor)
macbook
Mr. Mahveer Prasad (English)
macbook
Mr. Hari Shankar Sharma (G. K.)
macbook
Mr. Jitendra Prajapat (Computer)
macbook
Mr. Sharwan Kr. Gurjar (G. K.)
macbook
Mr. Navneet Sharma (Science)
macbook
Mr. Rakesh Kumar (G. K.)
macbook
Mr. Satveer Dular (Counsler/Computer)
macbook
Mr. Pramod Charan (Hindi)
macbook
Mr. Leeladhar Saharan (English)
macbook
Mr. Raghuveer Jangir (G. Science)
macbook
Mr. Kailash Saini (Reasoning)